TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

 • wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (badania lekarskie organizowane są w szkole dla wszystkich zakwalifikowanych kandydatów)

od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 • dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 • dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia 2020 r. do godz.12.00

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 dostarczenie:

 • potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego;
  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (badania lekarskie organizowane są w szkole dla wszystkich zakwalifikowanych kandydatów)

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

do 4 września 2020 r.

 • składanie wniosków o przyjęcie na kurs (do pobrania)

4 września 2020 r., godz. 15.00

 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

7 września 2020 r.

 • rozpoczęcie postępowania uzupełniającego

11 września 2020 r., godz. 15.00

 • zakończenie postępowania uzupełniającego i  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

18 września 2020 r.

 • początek zajęć