Obecnie trwają przygotowania do wyjazdu do Grecji. Uczniowie ćwiczą język angielski oraz uczą się podstaw języka greckiego.

Rekrutacja uzupełniająca

Liczba osób chętnych na wyjazd w ramach projektu Erasmus+ została zweryfikowana. Zostały wolne miejsca, dlatego zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Lista uczestników wyjazdu do Grecji

Lista uczestników wyjazdu do Grecji – rekrutacja uzupełniająca

 

Miło nam poinformować, iż Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie pozyskał środki finansowe z Programu ERASMUS+ na realizację działań związanych z mobilnością kształcenia zawodowego dla młodzieży. Projekt „Staże zagraniczne – przepustka do kariery zawodowej” jest realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie w  partnerstwie z grecką instytucją przyjmującą Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz podniesienie poziomu rozwoju osobistego i społecznego 35 uczniów biorących udział w projekcie, w tym 15 narażonych na wykluczenie społeczne.

Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę i umiejętności, które wzmocnią efektywność uczenia się, wpłyną na zdawalność egzaminów zawodowych oraz zwiększą ich umiejętności językowe. Dodatkowo realizacja projektu zwiększy umiędzynarodowienie szkoły, kadra pozyska wiedzę i umiejętności w procesie zarządzania projektami edukacyjnymi o skali międzynarodowej, zwiększą się także ich umiejętności zawodowe, kulturowe, społeczne i językowe. Szkoła podniesie swój poziom usług edukacyjnych poprzez wdrożenie nowych metod nauczania a także wzrośnie jej prestiż w środowisku lokalnym.

W projekcie weźmie udział 35 uczniów oraz 3 nauczycieli. Na praktyki wyjedzie 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Projekt zakłada, iż pośród uczestników znajdzie się przynajmniej 15 osób kwalifikujących się do kryterium zmniejszonych szans. Udział osób narażonych na wykluczenia społeczne będzie dodatkowo premiowany w projekcie.

Działania zaplanowane w projekcie składają się z czterech części:

  1. Wnioskowanie, w którym zostały określone potrzeby projektu, jego cele oraz ramowy przebieg.
  2. Przygotowanie mobilności, w którym partnerzy zawarli porozumienie o partnerstwie. Został powołany zespół projektowy, który zajmie się akcją informacyjną oraz przeprowadzi rekrutację uczestników w oparciu stworzony regulamin. Z zakwalifikowanymi uczestnikami zostaną podpisane umowy oraz porozumienia o programie. Odbędą się zajęcia przygotowawcze, spotkania informacyjno – organizacyjne udziałem rodziców i uczniów.
  3. Mobilność, w którym 35 uczestników i 3 opiekunów udadzą się do Grecji na dwutygodniową mobilność. W trakcie tego wyjazdu 10 dni zostanie przeznaczonych na praktyki, 2 dni na program kulturowy i 2 dni na podróż. Uczestnicy będą odbywać zajęcia praktyczne przez 10 dni po 6 godzin dziennie w firmach z którymi współpracuje partner. Partner zapewni opiekuna merytorycznego, który będzie prowadził proces realizacji praktyk, oraz przekazywał młodzieży swoją wiedzę oraz doświadczenie.
  4. Ewaluacja i upowszechnienie, w którym uczestnicy otrzymają indywidualne certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. Powstanie podsumowanie projektu
    i zostanie sporządzony raport końcowy. Dodatkowo rezultaty projektu będą promowane z udziałem wszystkich stron.

Głównym rezultatem projektu, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań zespołu projektowego jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, w tym narażonych na wykluczenie społeczne. Nastąpi również wzmocnienie potencjału komunikowania się w języku obcym uczniów i nauczycieli oraz umiejętności związane z korzystaniem TIK. Realizacja projektów mobilności zagranicznych będzie dla Szkoły kluczowa, wzmocni jej konkurencyjność na rynku edukacyjnym, pozwoli ustawicznie podnosić poziom kształcenia poprzez wdrażanie innowacji, wymianę dobrych praktyk, wzmacnianie kompetencji kadry. Szkoła w lepszy sposób zapewni uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju mając na uwadze kompetencje zawodowe, społeczne czy kulturowe.

Korzyści płynące z realizacji projektu będą najbardziej odczuwalne na poziomie lokalnym. Będzie to przykład efektywnego wykorzystania funduszy europejskich, być może zachęci inne lokalne szkoły do skorzystania z tego typu działań. Dodatkowo taki projekt wpłynie na środowisko uczestników i zachęci do edukacji, mobilności oraz otwartości kulturowej. Projekt powinien również wpłynąć na lokalny rynek pracy i zachęcić do kształcenia się w technikach, które dzięki takim przedsięwzięciom stają się atrakcyjniejsze.

Udział w projekcie jest dla uczestnika bezpłatny, wszystkie koszty związane z realizacją działań projektowych pokrywane są z funduszy jakie Szkoła pozyskała z Programu ERASMUS+.

Zachęcamy do śledzenia działań projektowych, o których będziemy informować na bieżąco.