Kwalifikacyjny kurs zawodowy: zawód rolnik

Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie  kompletu dokumentów tj.

 1. wniosek (do pobrania)
 2. świadectwa ukończenia szkoły
 3. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 4. profilu kandydata na kierowcę kat. T (do pobrania w Starostwie Powiatowym w przypadku braku prawa jazdy kat.T)
 5. kserokopia prawa jazdy kat. T, BE, CE, DE (do wglądu w przypadku posiadania)

Organizacja kursu:

 • 590h/3 semestry,
 • forma zaoczna,
 • zajęcia w piątki i sobotę,
 • około 2 zjazdy w miesiącu,
 • po ukończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • w trakcie kursu jest realizowany kurs na prawo jazdy kat. „T”, darmowy
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uzyskuje się po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego zorganizowanego w szkole i przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe i ukończona minimum zasadnicza szkoła zawodowa, BS I stopnia lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie branżowej szkoły I stopnia potwierdza uzyskanie wykształcenia rolniczego w zawodzie Rolnik.