Kwalifikacyjny kurs zawodowy: zawód rolnik

Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie  kompletu dokumentów tj.

  1. wniosek (do pobrania)
  2. świadectwa ukończenia szkoły
  3. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  4. profilu kandydata na kierowcę kat. T (do pobrania w Starostwie Powiatowym w przypadku braku prawa jazdy kat.T)
  5. kserokopia prawa jazdy kat. T, BE, CE, DE (do wglądu w przypadku posiadania)