KLASA PIERWSZA

przedmioty ogólnokszta?c?ce

Lp. Przedmioty ogólnokszta?c?ce Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski J. Kusiak J?zyk polski – podr?cznik dla zasadniczej szko?y zawodowej OPERON
3. J?zyk niemiecki B. Kujawa, M. Stinia Mit Beruf auf Deutsch Nowa Era
4. Historia S. Roszak, J. K?aczkow Pozna? przesz?o??. Wiek XX Nowa Era
5. Wiedza o spo?ecze?stwie A. Janicki W centrum uwagi Nowa Era
7. Matematyka W. Babia?ski, K. Wej Matematyka – ZSZ Nowa Era
8. Fizyka i astronomia M. Braun, W. ?liwa Odkry? fizyk? Nowa Era
9. Chemia R. Hassa, A. Mrzigod To jest chemia Nowa Era
10. Biologia E. Bonar, W. Krzeszowiec Biologia na czasie Nowa Era
11. Geografia B. Lenartowicz, m. Wójcik Czas na geografi? PWN
12. Podstawy przedsi?biorczo?ci Z. Makie?a, T. Rachwa? Krok w przedsi?biorczo?? Nowa Era
13. Informatyka
14. Edukacja dla bezpiecze?stwa Praca zbiorowa ?yj? i dzia?am bezpiecznie. Edukacja dla bezpiecze?stwa Nowa Era

Przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. Przepisy ruchu drogowego
2. Podstawy techniki A. Lisowski Podstawy techniki REA
3. Podstawy rolnictwa A. Ciesielska Podstawy rolnictwa Rea

KLASA DRUGA

przedmioty ogólnokszta?c?ce

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski J. Kusiak Odkrywamy na nowo cz. 1 Operon
2. J?zyk niemiecki S. Mróz-Dwornikowska i in. Welttour cz. 2 Nowa Era
3. Matematyka W. Babi?ski, K. Wej Matematyka 2 Nowa Era

przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. Elektronika z automatyk? T. Madej Elektrotechnika Edukacja Difin
2. U?ytkowanie pojazdów rolniczych M. Grzegórska Pojazdy silnikowe WSiP
3. U?ytkowanie maszyn rolniczych Cz. Waszkiewicz Maszyny i urz?dzenia rolnicze WSiP
4. Podstawy techniki A.lisowski Postawy techniki REA

KLASA TRZECIA

przedmioty ogólnokszta?c?ce

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski B. Chuderska Odkrywamy na nowo cz. 2 Operon
2. J?zyk niemiecki P. Rochowski J?zyk niemiecki zawodowy w bran?y mechanicznej i samochodowej WSiP
4. Matematyka W. Babia?ski i in. Matematyka 2 Nowa Era

przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. Przedsi?biorstwo w gospodarce rynkowej T. Gorzelny Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej WsiP
2. Obs?uga pojazdów rolniczych Z. Grzegórski Pojazdy silnikowe WSiP
3. Obs?uga maszyn rolniczych Cz. Waszkiewicz. Maszyny i urz?dzenia rolnicze WSiP