KLASA PIERWSZA

przedmioty ogólnokszta?c?ce

Lp. Przedmioty ogólnokszta?c?ce Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski M. Chmiel, E. Kostrzewa Ponad S?owami cz. I i II Nowa Era
2. J?zyk angielski M. Rosi?ska, K. Wilson Matura Masters – Student’s Book – elementary Macmillan
3. J?zyk niemiecki S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska Welttour. Podr?cznik z zeszytem ?wicze? Nowa Era
4. Historia S. Roszak, J. K?aczkow Pozna? przesz?o??. Wiek XX Nowa Era
5. Wiedza o spo?ecze?stwie A. Janicki W centrum uwagi Nowa Era
6. Wiedza o kulturze M. Bokiniec, B. Forysewicz Spotkania z kultur? Nowa Era
7. Matematyka W. Babia?ski, L. Cha?ko Matematyka Nowa Era
8. Fizyka i astronomia M. Braun, W. ?liwa Odkry? fizyk? Nowa Era
9. Chemia R. Hassa, A. Mrzigod To jest chemia Nowa Era
10. Biologia E. Bonar, W. Krzeszowiec Biologia na czasie Nowa Era
11. Geografia B. Lenartowicz, m. Wójcik Czas na geografi? PWN
12. Podstawy przedsi?biorczo?ci Z. Makie?a, T. Rachwa? Krok w przedsi?biorczo?? Nowa Era
13. Informatyka
14. Edukacja dla bezpiecze?stwa Praca zbiorowa ?yj? i dzia?am bezpiecznie. Edukacja dla bezpiecze?stwa Nowa Era

Przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty ogólnokszta?c?ce Autor Tytu? Wydawca
1. Podstawy konstrukcji maszyn A. Górecki Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych WSiP
2. Podstawy rolnictwa Ciesielska Podstawy rolnictwa Rea

KLASA DRUGA

przedmioty ogólnokszta?c?ce

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski M. Chmiel, A. Równy Ponad s?owami. Klasa 2 cz. 1 Poziom podstawowy i rozszerzony Nowa era
2. J?zyk niemiecki K. ?uniewska Alles klar 1B WSiP
3. J?zyk angielski M. Rosi?ska Matura Masters Pre-intermediate Macmillan
4. Matematyka W. Babi?ski i in. Matematyka 1Zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era
5. Biologia rozszerzona M. Guzik i in. Biologia na czasie 1 Zakres rozszerzony Nowa Era
6. Podstawy przedsi?biorczo?ci Z. Makie?a, T. Rachwa? Krok w przedsi?biorczo?? Nowa Era

Przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty ogólnokszta?c?ce Autor Tytu? Wydawca
1. Podstawy konstrukcji maszyn Górecki Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych WSiP
2. Elektrotechnika z automatyk? W. Jab?o?ski Elektrotechnika z automatyk? WSiP
3. Przedsi?biorstwo w gospodarce rynkowej J. Musia?kiewicz Podejmowanie i prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej Ekonomik
4. U?ytkowanie pojazdów rolniczych D. Koz?owska Mechanizacja rolnictwa cz. I Hortpress
5. U?ytkowanie maszyn rolniczych

 

D. Koz?owska Mechanizacja rolnictwa cz. II Hortpress