KLASA PIERWSZA

przedmioty ogólnokształcące

Lp. Przedmioty ogólnokszta?c?ce Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski M. Chmiel, E. Kostrzewa Ponad S?owami cz. I i II Nowa Era
2. J?zyk angielski M. Rosi?ska, K. Wilson Matura Masters – Student’s Book – elementary Macmillan
3. J?zyk niemiecki S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska Welttour. Podr?cznik z zeszytem ?wicze? Nowa Era
4. Historia S. Roszak, J. K?aczkow Pozna? przesz?o??. Wiek XX Nowa Era
5. Wiedza o spo?ecze?stwie A. Janicki W centrum uwagi Nowa Era
6. Wiedza o kulturze M. Bokiniec, B. Forysewicz Spotkania z kultur? Nowa Era
7. Matematyka W. Babia?ski, L. Cha?ko Matematyka Nowa Era
8. Fizyka i astronomia M. Braun, W. ?liwa Odkry? fizyk? Nowa Era
9. Chemia R. Hassa, A. Mrzigod To jest chemia Nowa Era
10. Biologia E. Bonar, W. Krzeszowiec Biologia na czasie Nowa Era
11. Geografia B. Lenartowicz, m. Wójcik Czas na geografi? PWN
12. Podstawy przedsi?biorczo?ci Z. Makie?a, T. Rachwa? Krok w przedsi?biorczo?? Nowa Era
13. Informatyka
14. Edukacja dla bezpiecze?stwa Praca zbiorowa ?yj? i dzia?am bezpiecznie. Edukacja dla bezpiecze?stwa Nowa Era

Przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej E. Maliszewski Zarz?dzanie firm?
2. Anatomia i fizjologia zwierz?t W. Pilarski S. Ko?niewski Anatomia i fizjologia zwierz?t PWRiL
3. Chów i hodowla zwierz?t E. Marciniak-Kulka Produkcja zwierz?ca, cz. 1 REA
4. Choroby i profilaktyka weterynaryjna W. Pilarski S. Ko?niewski Anatomia i fizjologia zwierz?t PWRiL

KLASA DRUGA

przedmioty ogólnokształcące

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski M. Chmiel, A. Równy Ponad s?owami. Klasa 2 cz. 1 Poziom podstawowy i rozszerzony Nowa era
2. J?zyk niemiecki K. ?uniewska Alles klar 1B WSiP
3. J?zyk angielski M. Rosi?ska Matura Masters Pre-intermediate Macmillan
4. Matematyka W. Babi?ski i in. Matematyka 1Zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era
5. Biologia rozszerzona M. Guzik i in. Biologia na czasie 1 Zakres rozszerzony Nowa Era
6. Podstawy przedsi?biorczo?ci Z. Makie?a, T. Rachwa? Krok w przedsi?biorczo?? Nowa Era

przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. Chów i hodowla zwierz?t B. Biesiada i in. Produkcja zwierz?ca cz. II REA
2. Podstawy dzia?alno?ci gospodarczej K. Jab?o?ska i in. Ekonomika w rolnictwie cz. I REA
3. Anatomia i fizjologia zwierz?t W. Pilarski i in. Anatomia i fizjologia zwierz?t PWRiL

KLASA TRZECIA

przedmioty ogólnokształcące

Lp. Przedmioty ogólnokszta?c?ce Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski M. Chmiel i in. Ponad s?owami. Klasa 2 cz. 2 Poziom podstawowy i rozszerzony Nowa Era
2. J?zyk niemiecki K. ?uniewska i in. Alles klar 2A Zakres rozszerzony WSiP
3. J?zyk angielski M. Rosi?ska i in. Matura Masters Intermediate Macmillan
4. Matematyka W. Babi?ski i in. Matematyka 2 Zakres rozszerzony Nowa Era
5. Biologia rozszerzona

 

F. Dubert i in. Biologia na czasie 2 Zakres rozszerzony Nowa Era
6. Historia i spo?ecze?stwo- poziom uzupe?niaj?cy T. Ma?kowski Pozna? przesz?o??. Ojczysty Panteon i ojczyste spory Nowa Era

KLASA CZWARTA

Lp. Przedmioty ogólnokszta?c?ce Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski M. Chmiel i in. Ponad s?owami. Klasa 3 Poziom podstawowy i rozszerzony Nowa Era
2. J?zyk niemiecki K. ?uniewska i in. Alles klar 2B, 3A Zakres rozszerzony WSiP
3. J?zyk angielski J. Quintana Oxford Repetytorium. Matura podstawowa Oxford
4. Matematyka W. Babi?ski i in. Matematyka 3 Zakres rozszerzony Nowa Era
5. Biologia rozszerzona

 

F. Dubert i in. Biologia na czasie 3 Zakres rozszerzony Nowa Era
6. Historia i spo?ecze?stwo- poziom uzupe?niaj?cy J. Centek Pozna? przesz?o??. Wojna i Wojskowo?? Nowa Era