Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Wraz z początkiem 2020 roku rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 – 40 lat.

Zakres tematyczny, obowiązujący podczas Eliminacji Środowiskowych obejmuje materiał z następujących działów:

 •  Produkcja roślinna;
 • Produkcja zwierzęca;
 • Mechanizacja rolnictwa;
 • Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii;
 • Ekonomika i zarządzanie;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od Eliminacji Szkolnych (Środowiskowych), poprzez Finały Wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym w dniach 12-13 marca 2020 r., podczas jubileuszowych XXVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Celami przyświecającymi organizacji kolejnych edycji Olimpiady jest m. in.:

 • rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych;
 • rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego i praktycznego
 • wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym;
 • popularyzacja wśród rolników i członków ich rodzin ochrony środowiska naturalnego, w obszarach: adaptacji do zmian klimatu i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami oraz różnorodności biologicznej;
 • popularyzacja osiągnięć, promowanie innowacyjnego i konkurencyjnego rolnictwa;
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem w zakresie wykraczającym ponad wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych oraz na studiach wyższych prowadzonych na kierunkach rolniczych i przyrodniczych;
 • upowszechnianie wiedzy na temat środków europejskich i krajowych przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • zachęcanie do podejmowania współpracy pomiędzy rolnikami, środowiskami akademickimi oraz szkołami rolniczymi w celu rozwoju polskiego rolnictwa.

Pragniemy zainteresować Państwa kolejną edycją Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, wierząc iż towarzysząca zmaganiom intelektualnym rywalizacja, przyczyni się do utrwalenia pozytywnych idei wśród młodzieży. Organizując kolejną edycję Olimpiady, Związek Młodzieży Wiejskiej zachęca by w zdobywaniu wiedzy, wymianie poglądów i doświadczeń, określaniu wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju rolnictwa, wreszcie poznawaniu nowych ludzi i zawieraniu przyjaźni, uczestniczyło jak najwięcej młodych ludzi związanych ze środowiskiem wiejskim. Laureaci naszych poprzednich edycji to dziś najlepsi producenci rolni w kraju. Wiedza, doświadczenie i znajomości zdobyte m. in. podczas kilkumiesięcznych eliminacji sprawiły, iż łatwiej jest im odnaleźć kierunek i cel rozwoju polskiego rolnictwa.

Zgłoszenia przyjmuje pan Marcin Kosmala

Ewentualne zapytania na temat Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2020 prosimy kierować na adres: ompr@zmw.pl, bądź pod numer 608 099 062

Zgłoszenie proszę przesłać skanem w formacie .pdf (adres email: ompr@zmw.pl) w terminie do 31 stycznia 2020 r. do godziny 16:00. Natomiast oryginały należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa z dopiskiem „OMPR 2020” do dnia 31 stycznia 2020 r.(decyduje data stępla pocztowego lub w przypadku jeśli zgłoszenie nie zostało przesłane w formie elektronicznej data dostarczenia zgłoszenia w oryginale do organizatora).