Porozumienie o współpracy Lubuskiego OR ARIMR i szkół rolniczych w województwie lubuskim

4 września 2012 roku w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego LOR ARiMR w Gorzowie Wlkp. Elżbieta Kwaśniewicz Dyrektor Lubuskiego Oddziału ARiMR oraz Dyrektorzy Szkół Rolniczych: Zbigniew Hałabura z Henrykowa, Roman Nowak z Bobowicka i Ryszard Nowicki z Kamienia Małego i podpisali umowy o wzajemnej współpracy. Inicjatywą tego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy o rolnictwie, Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), dopłatach unijnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów Szkoły. Współpraca umożliwi również popularyzowanie wśród uczniów zadań realizowanych przez ARiMR w związku z wdrożeniem środków pomocowych w ramach PROW 2007-2013.

W ramach współpracy prowadzone będą przez pracowników ARiMR prelekcje, wykłady oraz współudział w organizowaniu konkursów itp. Wzajemna współpraca umożliwi także nauczycielom i uczniom uczestnictwo w organizowanych przez ARiMR seminariach, szkoleniach oraz udzielaniu indywidualnych konsultacji i porad w zakresie specjalistycznej wiedzy. Wspólne działania mają również na celu dążenie do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienia jakości procesu dydaktycznego realizowanego przez Szkołę w obszarze odpowiadającym zakresowi zadań ARiMR. Szkoły otrzymają opracowania w formie broszur, biuletynów, plakatów itp. Wydawnictw, a uczniom umożliwi się  odbycie praktyk zawodowych.

Mamy nadzieję, że ta współpraca przyniesie korzyści głównie młodzieży, która korzystając z informacji o funduszach unijnych i doświadczenia z praktyk w Agencji zastosuje wiedzę w działalności na terenach wiejskich.