ROLNICTWO EKOLOGICZNE – TWOJE POLE DO POPISU

Konkurs dla uczniów szkół rolniczych organizowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w roku szkolnym 2022/2023

Organizator i miejsce przeprowadzenia konkursu: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB), ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań.
Uczestnicy konkursu: Uczniowie średnich szkół rolniczych, zarówno szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak i pozostałych.
Cel konkursu: Przygotowanie plakatu informacyjnego promującego rolnictwo ekologiczne.
Proponowana tematyka (do wyboru):
1. Plakat informacyjny do celów kampanii promocyjnej produktów rolnictwa ekologicznego skierowanej do konsumentów.
2. Plakat informacyjny dotyczący rolnictwa ekologicznego skierowany do producentów rolnych.
Uwzględnij:
➢ Możliwości ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym?
➢ Podstawy rolnictwa ekologicznego i wynikające z nich korzyści dla ludzi i środowiska
➢ Zachowanie bioróżnorodności a zabiegi ochrony roślin.
➢ Bezpieczeństwo żywności.
➢ Ochrona środowiska przyrodniczego w ramach gospodarstwa ekologicznego.
Forma konkursu: Plakat – praca plastyczna pełniąca funkcję informacyjną i reklamową.
➢ Technika wykonania plakatu jest dowolna (wersja papierowa lub elektroniczna).
Format B1: 70 cm (szerokość) × 100 cm (wysokość) – orientacja pionowa.
➢ Poster powinien charakteryzować się zwięzłym i treściwym przedstawieniem informacji, w prostej, przystępnej i zrozumiałej formie (zarówno tekstowej, jak i graficznej). Sposób
prezentacji powinien zachęcać do dalszego szczegółowego zapoznania się z tematem i podjęcia dyskusji z autorem posteru.
➢ Sugeruje się stosowanie następujących wielkości czcionki:
➢ dla tekstu zasadniczego – nie mniejszej niż 26 punktów,
➢ dla opisów – nie mniejszej niż 20 punktów,
➢ dla nagłówków – pogrubionej i odpowiednio większej niż dla tekstu zasadniczego.
Zawartość merytoryczna: Praca musi być oryginalna, promująca rolnictwo ekologiczne, metody ochrony roślin i bioróżnorodności, metody produkcji żywności ekologicznej, zawierająca własne
sugestie co do kierunków jego rozwoju.
Zasady konkursu: Uczniowie przygotują plakaty, które ocenione zostaną przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora IOR – PIB. Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 3–5 najlepszych, których Autor wraz z opiekunem zostaną zaproszeni na Konferencję Ochrony Roślin – 63. Sesję Naukową IOR – PIB (www.snior.pl) celem ich zaprezentowania. Spośród nich zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. Każdy plakat może mieć tylko jednego autora. Przyjmowane będą wyłącznie prace podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz z nazwą szkoły, którą reprezentuje.
Miejsce informacji o konkursie: Strona internetowa IOR – PIB (www.ior.poznan.pl), strona internetowa Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB
(www.snior.pl), media społecznościowe IOR – PIB, wysłanie indywidualnych zaproszeń do dyrektorów szkół.
Terminy:
➢ Ogłoszenie konkursu: 7 listopada 2022 r.
➢ Składanie prac: do 13 stycznia 2023 r. (data doręczenia)
➢ Ogłoszenie wyników : 30 stycznia 2023 r.
➢ Wręczenie nagród: 15 lutego 2023 r. podczas otwarcia Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej IOR – PIB (www.snior.pl).
Nagrody:
➢ I miejsce – zwycięski plakat zostanie opracowany graficznie, wydrukowany i rozpropagowany,
ponadto Autor otrzyma dyplom oraz nagrodę.
➢ II i III miejsce – autorzy otrzymają stosowne dyplomy oraz nagrody.
➢ Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania wyróżnień.
➢ Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
➢ Podczas Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej IOR – PIB zostanie zorganizowany wernisaż 20 najlepszych plakatów.
Kontakt w IOR – PIB i adres przesyłania prac:
mgr inż. Agnieszka Kalinowska
Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
Instytut Ochrony Roślin – PIB
ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań
e-mail: upowszechnianie@iorpib.poznan.pl, tel. +48 61 864 9112
(prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wysłania pracy konkursowej).

regulamin