V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pn.: Moja Wizja Zero

Trwa zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS) V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pn.: Moja Wizja Zero. Tegoroczne hasło to: Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym. Termin zgłoszenia upływa 30 września 2023 r. Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Strategia Wizja Zero
Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej strategii pn.: Wizja Zero. Jej głównym celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych na wsi, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

Popularyzacja założeń strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona zainteresowanych.

Temat konkursu
W tym roku KRUS zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami. Dlatego hasło tegorocznego Konkursu brzmi: Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym. Hasło to kieruje uwagę na właściwe stosowanie i magazynowanie szkodliwych substancji w gospodarstwie rolnym, w tym środków ochrony roślin, nawozów czy paliw.

Celem Konkursu jest również upowszechnienie wiedzy na temat sposobów ograniczania oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenie środowiska.

Zadanie konkursowe
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat krótkiego filmu prewencyjnego – w oparciu o trzy filary strategii Wizji Zero: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan – promującego bezpieczny system pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym.

Jak się zgłosić?
Uczestnicy mają czas na zgłoszenie się i przesłanie pracy konkursowej od 15 czerwca do 30 września 2023 r.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 oraz załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu, które znajdują się na stronie: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-krus-i-patronaty-prezesa-krus/moja-wizja-zero/

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody!

Patroni i współorganizatorzy wydarzenia V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pn.: Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Patronat medialny nad konkursem sprawuje TVP Info.

Szczegóły
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-krus-i-patronaty-prezesa-krus/moja-wizja-zero/