Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu edukacyjnego „agroSENTINEL”.

Chcielibyśmy poinformować, że od dnia 07.04.2021 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu szkoleniowego „agroSENTINEL”, w ramach którego realizację zaangażowała się Szkoła. Rekrutacja trwa do dnia 12.04.2021 r., przygotowaną dokumentację rekrutacyjną należy przesłać w wersji elektronicznej na adres admin@agrosentinel.pl a wydrukowaną i podpisaną wersję przekazać do sekretariatu Szkoły. Informację o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu www.agrosentinel.pl praz w zamieszczonej dokumentacji.

Projekt „agroSentinel” dotyczy zwiększenia dostępności i polepszenia jakości oferty kształcenia dla osób dorosłych pracujących w rolnictwie oraz uczniów kształcących się na kierunkach rolniczych.  Celem jest wdrożenie otwartej platformy edukacyjnej agroSENTINEL zintegrowanej z system GIS oraz zobrazowaniami satelitarnymi programu KE Copernicus do praktyki optymalizacji zabiegów agrotechnicznych w gospodarstwach rolnych o profilu produkcji roślinnej.

Celem projektu w aspekcie materialnym jest stworzenie otwartej platformy edukacyjnej przybliżającej użytkownikom końcowym specyfikę i możliwości wykorzystywania scen satelitarnych, danych GIS, narzędzi pomiarowych pracujących w technologii GNSS w rolnictwie.  Tematyka projektu wychodzi naprzeciw regulacją prawnym i trendom w rolnictwie. Przyszła polityka rolna WPR 2020-2025 w większości będzie oparta na mechanizmach związanych z przetwarzaniem scen satelitarnych. Już aktualnie można obserwować jej zarysy w pracach przygotowawczych np. w dokumencie roboczym KE JRC DS/CDP/2017/03 dotyczącego przeglądu rozporządzenia wykonawczego KE 2014/809.

Budowana platforma edukacyjna zintegrowana z GIS będzie umożliwiała zapoznanie się z tym obszarem poprzez dostarczenie i wskazanie praktycznych ich zastosowań bezpośrednio w gospodarstwach rolnych. Rekrutacja jest prowadzona dla dwóch grup odbiorców:

  1. Kadry pedagogicznej – limit miejsc 5 osób. Udział w projekcie pozwoli na zapoznanie się z materiałami zgromadzonymi na platformie oraz obsługą platformy na poziomie administratora. Pozwoli to w przyszłości korzystać z funkcjonalności platformy, w tym rozwijać zgromadzone materiały edukacyjne o własne treści i wykorzystywać je w procesie kształcenia. Każdy z nauczycieli otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie wydany przez Lidera projektu. W ramach zaangażowania w realizację projektu każda z zrekrutowanych osób będzie zobowiązana do uczestnictwa w szkoleniu online dla nauczycieli/nauczycielek, które potrwa około 3 godzin oraz w szkoleniu dla uczniów, które potrwa około 6 h. Daty i godziny szkolenia zostaną uzgodnione z uczestnikami. Dodatkowo każdy z nauczycieli będzie musiał zapoznać się z materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi na platformie.
  2. Uczniów – limit miejsc 50 osób. Udział w projekcie pozwoli na zapoznanie się z materiałami zgromadzonymi na platformie.  W ramach zaangażowania w realizację projektu każda z zrekrutowanych osób będzie zobowiązana do uczestnictwa w szkoleniu online dla uczniów, które potrwa około 6 h. Daty i godziny szkolenia zostaną uzgodnione z uczestnikami. Dodatkowo każdy z uczniów będzie musiał zapoznać się z materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi na platformie. Każdy z uczniów trzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie wydany przez Lidera projektu.

Uczestnicy zainteresowani wzięciem udziału w projekcie są zobowiązaniu do wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej załączonej w ramach niniejszego ogłoszenia oraz dostępnej w sekretariacie Szkoły, zgodnie z Regulaminem rekrutacji. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Panem Robertem Pośnik, tel. 780 032 374, e-mail: admin@agrosentinel.pl.

Projekt realizowany jest przez Polski Instytut Badań i Innowacji sp. z o.o. w partnerstwie z ARM Technology sp. z o.o. oraz partnerem ponadnarodowym z Grecji LG FUTURE NEED w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZALACZNIK_4 – OSOBY-Formularz-zgłoszeniowy-odbiorcy

ZALACZNIK_7 – DEKLARACJA OSOBY-Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

ZALACZNIK_12 – RODO-Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-o-osobowych